PRAWA UCZNIA

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, opieki wychowawczej, zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę  i poszanowanie godności,

 2. przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi Zespołu , Radzie Rodziców i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień a także  ma prawo być poinformowanym o sposobie ich załatwiania,

 3. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,

 4. poznania programu nauczania na dany rok w swojej klasie,

 5. zapoznania się co najmniej  z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pisemnego sprawdzianu (w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia - nie więcej niż trzy),

 6. poznania na bieżąco oceny z poszczególnych sprawdzianów , które otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności, ocena powinna być sprawiedliwa , jasna  i umotywowana przez nauczyciela według  ustalonych sposobów kontroli wyników w nauce,

 7. powtórnego w uzgodnionym terminie sprawdzenia  i oceny wiadomości do poprawy oceny ze sprawdzianu,

 8. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,

 9. jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, które nie mogą urażać niczyjej godności osobistej,

 10. poszanowania godności osobistej, własnego zdania i życzliwego i życzliwego postępowania w całym procesie dydaktycznym,

 11. brania udziału w organizowaniu życia zbiorowego (pracach Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji), uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,

 12. odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych oraz wypoczynku i czasu wolnego,

 13. zabawy i aktywności o charakterze rekreacyjnym, zgodnie z potrzebami wieku, a także możliwości uczestnictwa w życiu  kulturalnym           i artystycznym szkoły,

 14. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki także podczas zajęć lekcyjnych,

 15. wyboru nauczyciela - opiekuna Samorządu Szkolnego.