OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:

1. do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2. postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu,

3. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,

4. okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Rady Rodziców  i Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego,

5. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę i systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych,

6. punktualne i systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych zajęciach szkolnych,

7. przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez:

8. troszczenia się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd oraz o utrzymanie czystości i porządku

9. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów poprzez nie palenie tytoniu, nie spożywanie alkoholu , nie używanie          narkotyków i innych środków odurzających, a także do uczestnictwa w prelekcjach dotyczących profilaktyki zdrowotnej i dostosowania się do jej zaleceń.