REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 

  1. Uczniowie wchodzą do pracowni tylko za zgodą nauczyciela.

  2. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym przez nauczyciela stanowisku i nie zmienia go bez polecenia.

  3. Podczas zajęć uczniowie nie opuszczają swoich stanowisk bez zgody nauczyciela.

  4. Należy dbać o ład i porządek na stanowiskach i w pracowni.

  5. Przed zakończeniem zajęć uczniowie porządkują swoje stanowiska.

  6. Uczniom bezwzględnie zabrania się:

  1. Wszystkie uszkodzenia, widoczne zmiany w strukturze danych np. (skasowanie katalogu itp.) należy zgłaszać nauczycielowi na początku zajęć.

  2. W przypadku zawieszenia lub nienormalnej pracy komputera należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela.

  3. Za wszystkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź łamania regulaminu pracowni uczniowie ponoszą odpowiedzialność materialną.