„Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”

   W naszej szkole przeprowadzona została rekrutacja uczniów do projektu : „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”. Odbyła się ona w oparciu  o wytyczne zawarte w otrzymanym przez szkołę regulaminie rekrutacyjnym. Wytypowani uczniowie dostarczyli stosowną dokumentację tj. deklarację uczestnictwa w projekcie jak i oświadczenie uczestnika projektu.

W ramach projektu w szkole realizowane będą  następujące rodzaje zajęć:

1.      Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne

2.      Warsztaty rozwijające umiejętność uczenia się

3.      Koło zainteresowań z języka angielskiego

4.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

5.      Koło zainteresowań matematycznych

6.      Koło zainteresowań przyrodniczych

7.      Zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki

8.      Gimnastyka korekcyjna

9.      Zajęcia  specjalistyczne korekcyjno- kompensacyjne

10.  Zajęcia specjalistyczne – logopedyczne

Pragniemy poinformować, iż  w naszej szkole realizowany jest projekt pt.:

„Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego, Działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od września 2016 do lipca 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 2072 uczniów (1004K,1068M) w 15 Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego, utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie 15 pracowni przyrodniczych i 14 matematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wsparcie szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji 62 nauczycieli(50K,12M) w okresie 01.09.2016-30.06.2018.W ramach realizowanych zajęć uczniom przekazywane są niestereotypowe treści kierowane do obu płci mające na celu uczyć postawy szacunku wobec siebie oraz budowania świadomości uczniów o niezależności  własnych wyborów bez względu na społeczne oczekiwania.

Projekt zakłada zorganizowanie 1362 h bezpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących następujące zakresy:

- Warsztaty rozwijające  kompetencje społeczne

- Koło zainteresowań z języka angielskiego

- Zajęcia dydakatyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

- Zajęcia dydakatyczno-wyrównawcze z matematyki

- Koło zainteresowań matematycznych

- Koło zainteresowań przyrodniczych

- Zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki

- Gimnastka korekcyjna

- Zajęcia specjalistyczne - korekcyjno - kompensacyjne

- Zajęcia specjalistyczne logopedyczne

 

Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

Ponadto w ramach pozaszkolnych form zajęć zakłada się współpracę z innymi placówkami działającymi w obszarze edukacji, które posiadają zaplecze techniczne wraz z wykwalifikowaną kadrą do realizacji działań w ramach projektu (m.in. Centrum Nauki Kopernik).