PEDAGOG SZKOLNY AGNIESZKA HARBUZIAK - WILCZYŃSKA

W pracy z dziećmi istotne jest to by pokazywać im jak najwięcej kart z księgi, która nosi tytuł życie. To wspólne czytanie odzwierciedla proces wychowawczy. Realizując te działania należy pamiętać iż wszystko to co robimy wobec dziecka zapisze się w jego wewnętrznej księdze pt. emocje. Dlatego też nie bez znaczenia jest wydźwięk poniższego stwierdzenia:

"Kto wiele przebywa z dziećmi ten odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku"

                                                                                                                                           J. W. Goethe

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

W IDZIKOWICACH

PONIEDZIAŁEK 08:00 - 14:00

WTOREK 08:00 - 14:00

ŚRODA 08:00 - 14:00

CZWARTEK 08:00 - 14:00

PIĄTEK 09:00 - 14:00

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA RODZICÓW PROWADZĘ PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TERMINU SPOTKANIA

TEL. 77 4195610

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań pedagoga szkolnego w szkole należy realizacja poniższych działań:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych  oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach  do odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych ;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Drogi uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

ZAWSZE CHĘTNIE WYSŁUCHAM KAŻDEGO UCZNIA I POSTARAM SIĘ ROZWIĄZAĆ ZGŁASZANY PROBLEM

Drogi Rodzicu zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY WAS DRODZY RODZICE - MAM NADZIEJĘ, ŻE WSPÓLNIE

BĘDZIEMY SZUKAĆ WSZELKICH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH ZAISTNIAŁYCH TRUDNYCH SYTUACJI

WYCHOWAWCZYCH ORAZ AKTYWNIE WSPIERAĆ DZIECI W PROCESIE ROZWOJU

 

Mały poradnik dobrego rodzica

        Rodzicu pamiętaj, że aby być dobrym odpowiedzialnym wychowawcą swoich dzieci sam nie musisz być idealny i doskonały. Dobry rodzic ma prawo do błędów. Trudności i niepowodzenia, które napotyka w codziennym procesie wychowawczym nie powinny być przyczyną doświadczania przez niego poczucia winy. Powinny być jednak inspiracją do odnajdywania właściwych sposobów postępowania wobec swojego dziecka.

        Rodzicu wiedz o tym, że nie ma jednego "złotego środka", który rozwiąże wszystkie zaistniałe trudności w procesie wychowawczym. Nigdy nie jest tak by jedna metoda była skuteczna wobec wszystkich dzieci. Należy pamiętać iż do każdego dziecka należy podchodzić indywidualnie. Takie działanie pozwala precyzyjnie określić jakie trudności posiada dziecko.

To co dobry rodzic stara się robić wobec własnego dziecka:

         Rodzicu pamiętaj iż każde dziecko jest odrębną indywidualnością nawet jeżeli wychowywane jest w tej samej rodzinnie i przez tych samych rodziców. To co sprawia, że stanowią odrębną jednostkę widoczne jest już od początku wczesnego dzieciństwa. Przejawem tego jest fakt iż jedno zasypia bez problemów, a drugie marudzi i nie chce spać. Dlatego  tak ważne jest by uważnie im się przyglądać i jak najszybciej rozwiązywać zaistniałe problemy uzewnętrznione w ich zachowaniu. Należy mieć świadomość, że szybciej zadziałamy tym mniejsze konsekwencje w późniejszym życiu ponosić będzie dziecko.