Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach

 

 

 

PROGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO W KL.VII

Rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

Opracowanie programu: Maria Dzwoniarek

Prowadzący zajęcia : Maria Dzwoniarek

 

 

Wprowadzenie

Opracowany Program zajęć doradztwa zawodowego jest spójny z obowiązującym                  w szkole Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego. Zakłada, że wybór zawodu jest procesem długofalowym i wynikającym z predyspozycji, doświadczeń oraz decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia człowieka. Na wybór zawodu maja wpływ różne czynniki: wyznawane wartości, wiedza o samym sobie, wiedza na temat różnorodnych zawodów, ścieżek edukacyjnych oraz potrzeby i sytuacja na rynku pracy. Bardzo ważne jest planowe i systematyczne realizowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego od najmłodszych lat szkolnych, aby przygotować uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Akty prawne

 

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. z póz. 60) „Art. 292 W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. Ramowy plan nauczania w 8-letniej szkole podstawowej (zał. nr I stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018)”.

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – minimum 10 godzin na rok w klasie;

 · Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. póz. 1943) Zapisy ustawowe dotyczące doradztwa zawodowego.

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

 


 

 

   Cele programu:

Celem doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego bądź osoby do tego wyznaczonej.

     Cele ogólne programu:

        poznawanie samego siebie;

        zapoznanie z systemem  edukacji i rynkiem pracy;

        poszerzanie własnej: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;

        kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy;

      Cele szczegółowe w poszczególnych obszarach:

      Samopoznanie:

        rozpoznaje swoje zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

        charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy;

        określa aspiracje i potrzeby związane z własnym rozwojem i możliwe sposoby ich realizacji.

      Świat zawodów i rynek pracy:

        wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody;

        wskazuje drogi zdobycia wybranych zawodów;

        uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

·         konfrontuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy oraz oczekiwaniami pracodawcy

      System edukacji:

        charakteryzuje strukturę systemu edukacji;

        analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia;

        określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 

    Metody  i formy wykorzystywane podczas zajęć:

        ankieta, testy

        autoprezentacja,

        burza mózgów,

        ćwiczenia grupowe,

        debata „za i przeciw”,

        dyskusja problemowa,

        mini-wykład,

        ocena pracy grupowej,

        plakat,

        rozwiązywanie problemów,

        metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról,

        spotkania z przedstawicielami zawodów

        pokazy audiowizualne

 

Spodziewane efekty:

Uczeń:

        posługuje się  pojęciami związanymi z tematyką rynku pracy, kwalifikacji zawodowych;

        identyfikuje swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe;

        wyjaśnia zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu;

        wymienia umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych.

        rozwija swoje zainteresowania;

        potrafi określić swoje mocne i słabe strony

        samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjno-
-zawodowego.

        skutecznie współpracuje z kolegami w zespole;

        przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań oraz sposobu postępowania innych ludzi;

         umiejętnie rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej.

Ewaluacja:

·         Obserwacja uczniów, przeprowadzenie ankiety podsumowującej wiadomości.

 

 

 

Harmonogram treści omawianych podczas zajęć z doradztwa zawodowego w klasie VII

TEMAT ZAJĘĆ

CZAS REALIZACJI

Moje zainteresowania. Kim chcę być?

45 minut

Moje mocne i słabe strony.

45 minut

Moje predyspozycje zawodowe.

45 minut

Zdolności i umiejętności.

 

45 minut

Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?

45 minut

Świat zawodów

 

45 minut

Od elektryka do kierownika

45 minut

Współpraca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej

45 minut

Kompetencje na rynku pracy

45 minut

Zdrowie a moje plany zawodowe

45 minut

 

Przed zajęciami zaplanowano pogadankę z uczniami na temat doradztwa zawodowego w szkole – „Czym jest doradztwo?”- pojęcia z nim związane. Po niej następuje cykl tematycznie uporządkowanych zajęć.